System

ระบบของร้าน

system

กฏ ข้อห้าม

♥ ห้ามถ่ายภาพภายในร้านโดยไม่ได้รับอนุญาต (สามารถถ่ายได้เพียงภาพอาหาร หรือภาพตัวเองเท่านั้น)
♥ กรุณาหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการรบกวนต่อลูกค้าท่านอื่น
♥ กรุณาอย่าสัมผัสโดนตัวเมด
♥ งดการให้ของขวัญเป็นการส่วนตัวกับเมด
♥ งดการซักถามถึงข้อมูลส่วนตัวของเมด เช่น อีเมลล์ เป็นต้น
♥ ห้ามชักชวนเมดและพนักงานในร้านไปเพื่องานหรือกิจกรรมอื่นๆ
* หากต้องการจับฉลาก Nyan Nyan Lotto ถ่ายรูปเชกิกับน้องเมด ซื้อของที่ระลึกต่างๆ กรุณาแจ้งที่น้องเมดก่อนการชำระเงิน

ขอความร่วมมือจากนายท่านและคุณหนูทุกท่านด้วยนะคะ

Attention
๐ Do not take the photo of maid staffs.
๐ Avoid the activities that might disturb another customers.
๐ Do not touch maid staffs.
๐ Do not give any present to maid staffs.
๐ Do not ask the private information of maid staffs.
๐ Do not ask maid staffs for any job or activity.
๐ For any additional order such as lotto, souvenir or taking photo with maid, please inform maid staffs before paying