Sweet Lolita : Booking form

  Name/ชื่อของคุณ (*)

  Date of Appointment (pictures & payments) / วันที่สะดวกรับภาพและชำระเงิน

  Email/อีเมล์ของคุณ (*)

  Phone/เบอร์โทรศัพท์ของคุณ (*)

  Detail/รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  Special Set

  กรุณาระบุชื่อสตาฟที่ท่านต้องการสั่งจองรูปแบบเซ็ตในกล่องข้อความ

  Please fill staff name you want to order

  A.Doki Doki set

  4x6 =3 / 8x12 =2 / Poster =1 / Rare Picture [1,300 reamin]


  B.Kira Kira Set

  Cheki =3 / Poster =1 / Deka-Cheki =2 / Canbadge / Rare Item [2,500 reamin]


  C.Fuwa Fuwa Set

  Tapestry Normal size =1 / Deka-Cheki =2 / Rare Photo / Rare Item / Message Video from maid 15 sec. [5,000 reamin]


  D.God Set

  Tapestry Queen size =1 / Tapestry Mini size (Rare Photo) =1 / Rare Item / Record Live 1 song [10,000 reamin]


  Photo 4x6"

  กรุณาเลือกชื่อสตาฟ และจำนวนแบบที่ต้องการ [มี 3 แบบ ราคาแบบละ 150 reamin]
  Choose staff name and type you want to order [3 type, 150 reamin per type]

  Sayuri
  Koko
  Nanaho
  Chise
  Ritsu
  Cece
  Mai
  Miho
  Cinnamon
  Marina
  Inori
  Misaki
  Ryouko
  Tanat
  Gyoku
  Sakuma
  Shika
  Taisuke
  Leyon
  Nanamin
  Rima


  All Maid 4x6

  รวมรูปเมดทุกคน 4x6" กรุณาเลือกชื่อเมดที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
  All maid photo 4x6" Free Rare Photo (4x6) [Choose maid's rare photo name]


  All Staff 4x6

  รวมรูปสตาฟทุกคน 4x6" กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
  All staff photo 4x6" Free Rare Photo (4x6) [Choose staff's rare photo name]


  Photo 8 x 12"

  กรุณาเลือกชื่อสตาฟ และจำนวนแบบที่ต้องการ [มี 2 แบบ ราคาแบบละ 230 reamin]
  Choose staff name and type you want to order [2 type, 230 reamin per type]

  Sayuri
  Koko
  Nanaho
  Chise
  Ritsu
  Cece
  Mai
  Miho
  Cinnamon
  Marina
  Inori
  Misaki
  Ryouko
  Tanat
  Gyoku
  Sakuma
  Shika
  Taisuke
  Leyon
  Nanamin
  Rima


  All Maid 8x12

  รวมรูปเมดทุกคน 8x12" กรุณาเลือกชื่อเมดที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
  All maid photo 8x12" Free Rare Photo (4x6) [Choose maid's rare photo name]


  All Staff 8x12

  รวมรูปสตาฟทุกคน 8x12" กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการรับ Rare Photo (8x12)
  All staff photo 4x6" Free Rare Photo (4x6) [Choose staff's rare photo name]


  Poster Photo

  กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการ [มี 1 แบบ ราคา 400 reamin]
  Please check staff name you want to order poster photo [1 type, 400 reamin]

  Sayuri
  Koko
  Nanaho
  Chise
  Ritsu
  Cece
  Mai
  Miho
  Cinnamon
  Marina
  Inori
  Misaki
  Ryouko
  Tanat
  Gyoku
  Sakuma
  Shika
  Taisuke
  Leyon
  Nanamin
  Rima


  All Maid Poster

  รวมโปสเตอร์เมดทุกคน กรุณาเลือกชื่อเมดที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
  All maid poster photo. Free Rare Photo (4x6) [Choose maid's rare photo name]


  All Staff Poster

  รวมโปสเตอร์สตาฟทุกคน กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
  All staff poster photo. Free Rare Photo (4x6) [Choose staff's rare photo name]


  Tapestry

  ผ้าใบภาพแขวนพร้อมเชือกห้อย กรุณากรอกชื่อสตาฟที่ท่านต้องการ
  Photo print on canvas. Please fill staff name you want to order

  Tapestry Mini size (22.5x50 cm.)

  ภาพแขวน มินิไซส์ ราคา 1,700 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
  Photo print on canvas mini size 1,700 reamin Free! 1 Rare Photo


  Tapestry Normal size (45x100 cm.)

  ภาพแขวน นอลมอลไซส์ ราคา 3,300 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
  Photo print on canvas normal size 3,300 reamin Free! 1 Rare Photo


  Tapestry Queen size (68x150 cm.)

  ภาพแขวน ควีนไซส์ ราคา 6,600 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
  Photo print on canvas Queen size 6,600 reamin Free! 1 Rare Photo


  Tapestry 2P Normal size (68x150 cm.)

  ภาพแขวน ควีนไซส์ ราคา 6,600 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
  Photo print on canvas 2P normal size 6,600 reamin Free! 1 Rare Photo


  Tapestry God size (86x190 cm.)

  ภาพแขวน ก็อดไซส์ ราคา 10,900 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
  Photo print on canvas god size 10,900 reamin Free! 1 Rare Photo


  กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพที่อยู่ข้างล่าง
  Please fill Alphabet in the image
  captcha