Sweet Lolita : Booking form

Name/ชื่อของคุณ (*)

Date of Appointment (pictures & payments) / วันที่สะดวกรับภาพและชำระเงิน

Email/อีเมล์ของคุณ (*)

Phone/เบอร์โทรศัพท์ของคุณ (*)

Detail/รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

Special Set

กรุณาระบุชื่อสตาฟที่ท่านต้องการสั่งจองรูปแบบเซ็ตในกล่องข้อความ

Please fill staff name you want to order

A.Doki Doki set

4x6 =3 / 8x12 =2 / Poster =1 / Rare Picture [1,300 reamin]


B.Kira Kira Set

Cheki =3 / Poster =1 / Deka-Cheki =2 / Canbadge / Rare Item [2,500 reamin]


C.Fuwa Fuwa Set

Tapestry Normal size =1 / Deka-Cheki =2 / Rare Photo / Rare Item / Message Video from maid 15 sec. [5,000 reamin]


D.God Set

Tapestry Queen size =1 / Tapestry Mini size (Rare Photo) =1 / Rare Item / Record Live 1 song [10,000 reamin]


Photo 4x6"

กรุณาเลือกชื่อสตาฟ และจำนวนแบบที่ต้องการ [มี 3 แบบ ราคาแบบละ 150 reamin] Choose staff name and type you want to order [3 type, 150 reamin per type]

Sayuri
Koko
Nanaho
Chise
Ritsu
Cece
Mai
Miho
Cinnamon
Marina
Inori
Misaki
Ryouko
Tanat
Gyoku
Sakuma
Shika
Taisuke
Leyon
Nanamin
Rima


All Maid 4x6

รวมรูปเมดทุกคน 4x6" กรุณาเลือกชื่อเมดที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
All maid photo 4x6" Free Rare Photo (4x6) [Choose maid's rare photo name]


All Staff 4x6

รวมรูปสตาฟทุกคน 4x6" กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
All staff photo 4x6" Free Rare Photo (4x6) [Choose staff's rare photo name]


Photo 8 x 12"

กรุณาเลือกชื่อสตาฟ และจำนวนแบบที่ต้องการ [มี 2 แบบ ราคาแบบละ 230 reamin] Choose staff name and type you want to order [2 type, 230 reamin per type]

Sayuri
Koko
Nanaho
Chise
Ritsu
Cece
Mai
Miho
Cinnamon
Marina
Inori
Misaki
Ryouko
Tanat
Gyoku
Sakuma
Shika
Taisuke
Leyon
Nanamin
Rima


All Maid 8x12

รวมรูปเมดทุกคน 8x12" กรุณาเลือกชื่อเมดที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
All maid photo 8x12" Free Rare Photo (4x6) [Choose maid's rare photo name]


All Staff 8x12

รวมรูปสตาฟทุกคน 8x12" กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการรับ Rare Photo (8x12)
All staff photo 4x6" Free Rare Photo (4x6) [Choose staff's rare photo name]


Poster Photo

กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการ [มี 1 แบบ ราคา 400 reamin] Please check staff name you want to order poster photo [1 type, 400 reamin]

Sayuri
Koko
Nanaho
Chise
Ritsu
Cece
Mai
Miho
Cinnamon
Marina
Inori
Misaki
Ryouko
Tanat
Gyoku
Sakuma
Shika
Taisuke
Leyon
Nanamin
Rima


All Maid Poster

รวมโปสเตอร์เมดทุกคน กรุณาเลือกชื่อเมดที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
All maid poster photo. Free Rare Photo (4x6) [Choose maid's rare photo name]


All Staff Poster

รวมโปสเตอร์สตาฟทุกคน กรุณาเลือกชื่อสตาฟที่ต้องการรับ Rare Photo (4x6)
All staff poster photo. Free Rare Photo (4x6) [Choose staff's rare photo name]


Tapestry

ผ้าใบภาพแขวนพร้อมเชือกห้อย กรุณากรอกชื่อสตาฟที่ท่านต้องการ
Photo print on canvas. Please fill staff name you want to order

Tapestry Mini size (22.5x50 cm.)

ภาพแขวน มินิไซส์ ราคา 1,700 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
Photo print on canvas mini size 1,700 reamin Free! 1 Rare Photo


Tapestry Normal size (45x100 cm.)

ภาพแขวน นอลมอลไซส์ ราคา 3,300 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
Photo print on canvas normal size 3,300 reamin Free! 1 Rare Photo


Tapestry Queen size (68x150 cm.)

ภาพแขวน ควีนไซส์ ราคา 6,600 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
Photo print on canvas Queen size 6,600 reamin Free! 1 Rare Photo


Tapestry 2P Normal size (68x150 cm.)

ภาพแขวน ควีนไซส์ ราคา 6,600 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
Photo print on canvas 2P normal size 6,600 reamin Free! 1 Rare Photo


Tapestry God size (86x190 cm.)

ภาพแขวน ก็อดไซส์ ราคา 10,900 reamin ฟรี! Rare Photo 1 ใบ
Photo print on canvas god size 10,900 reamin Free! 1 Rare Photo


กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพที่อยู่ข้างล่าง
Please fill Alphabet in the image
captcha